ખીલ થવાના કારણો | ખીલ દૂર કરવાના ઉપાયો | khil dur karvana upay
Posted in Health

ખીલ થવાના કારણો | ખીલ દૂર કરવાના ઉપાયો | khil dur karvana upay

આજ ના આર્ટીકલ ની અંદર ઘણા બધા વ્યક્તિઓ ને સતાવતી સમસ્યા ખીલ – khil – pimple ને સંબંધિત લોકો ને મુજ્વતા પ્રશ્નો જેવાકે ખીલ થવાના…

Continue Reading ખીલ થવાના કારણો | ખીલ દૂર કરવાના ઉપાયો | khil dur karvana upay
Health Insurance Plans
Posted in Health Insurance

Health Insurance Plans Full Detail

Even the healthiest of individuals can fall sick without warning and require expensive medical treatments. In such a scenario, being financially unprepared to tackle the…

Continue Reading Health Insurance Plans Full Detail
Health is Wealth
Posted in Health

Health is Wealth: Know The 8 Best Reasons

The greatest “wealth is health.”  I believe that but can’t take credit for that quote. It is attributed to Virgil, an ancient Roman poet. So…

Continue Reading Health is Wealth: Know The 8 Best Reasons
Posted in Jobs

Indian Army SSC Technical Entry – Notification Out For 191 Vacancies Through 59th SSC (Tech) Men And 30th SSC (Tech) Women Course October 2022

Indian Army SSC Technical Entry Notification Details For 59th SSC (Tech) Men and 30th SSC (Tech) Women Course October 2022 The Indian Army Has Published The Notification…

Continue Reading Indian Army SSC Technical Entry – Notification Out For 191 Vacancies Through 59th SSC (Tech) Men And 30th SSC (Tech) Women Course October 2022
Posted in Jobs

KPSC Recruitment 2022 Notification for Assistant Engineer – Apply Online Now

KPSC Recruitment 2022 Notification for Assistant Engineer – Last Date 30.03.2022 The Karnataka Public Service Commission (KPSC) has published the KPSC Recruitment 2022 Notification for recruitment to the posts…

Continue Reading KPSC Recruitment 2022 Notification for Assistant Engineer – Apply Online Now
Posted in Jobs

ESIC Recruitment 2022 For Social Security Officer (SSO) Posts – Apply Online Now

ESIC Recruitment 2022 for Social Security Officer (SSO) Posts – Last Date 12.04.2022 The Employees State Insurance Corporation (ESIC) has published the ESIC Recruitment 2022 Notification for recruitment to…

Continue Reading ESIC Recruitment 2022 For Social Security Officer (SSO) Posts – Apply Online Now
Posted in Health

Mosquito Season Is Back, 7 Home Remedies To Prevent Bites

Mosquito season is back again. Check out these home remedies that can help in preventing mosquito bites. Read on. If you are prone to mosquito…

Continue Reading Mosquito Season Is Back, 7 Home Remedies To Prevent Bites
Posted in Jobs

OSSC Recruitment 2022 For Excise Sub-Inspectors And Technical Assistants – Check Detailed Information

OSSC Recruitment 2022 for Excise Sub-Inspectors – Last Date 08.04.2022 Odisha Staff Selection Commission (OSSC) has published the OSSC Recruitment 2022 Notification for recruitment to the posts of Excise…

Continue Reading OSSC Recruitment 2022 For Excise Sub-Inspectors And Technical Assistants – Check Detailed Information
Posted in Jobs

CDOT Recruitment 2022 for Engineers, Diploma Engineers & Apprentice Posts – Apply Now

CDOT Recruitment 2022 for Engineers, Diploma Engineers & Apprentice Posts – Walk In 23.03.2022 The Centre for Development of Telematics (CDOT) has published the CDOT Recruitment 2022 notification for…

Continue Reading CDOT Recruitment 2022 for Engineers, Diploma Engineers & Apprentice Posts – Apply Now
Posted in Jobs

BEL Recruitment 2022 For 500+ Engineers, Sr. Engineers, Diploma Engineer, Apprentice – Check Full Details

BEL Recruitment 2022 for 38 Project Engineers & Trainee Engineers – Last Date 23.03.2022 The Bharat Electronics Limited (BEL) has published the BEL Recruitment 2022 Notification for recruitment to…

Continue Reading BEL Recruitment 2022 For 500+ Engineers, Sr. Engineers, Diploma Engineer, Apprentice – Check Full Details